INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice

TOPlist

ban UP vyr Přípustnost výstavby v Praze je výhradně vázána platným územním plánem a jeho regulativy.

Soulad stavebního projektu s územním plánem posuzuje magistrát a jeho odborný Institut plánování a rozvoje.
A technické parametry stavby musí být v souladu s pražskými stavebními předpisy.Pokud jsou podmínky splněny, úřad ani samospráva městské části nemůže, ani nesmí, žádného stavebníka nutit ke splnění dalších povinností, a to ani např. k zajištění rozvoje občanské vybavenosti.
O svérázném výkladu pravidel je i tento článek.

mapa mini Stávající podoba rozvoje hlavního města Prahy je podrobně definována nejen platným územním plánem, ale i dalším, také platným dokumentem, který má oporu jak ve stavebním, tak i v pražských zákonech a vyhláškách. 
Jsou jím ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE hl. m. Prahy. Jejich aktualizace proběhla v roce 2014 a lze z ní podrobně vyčíst i představu města o vývoji na jihovýchodě Prahy a tím i v obvodu Praha 15. 

V tomto článku najdete i návrh nového (metropolitního plánu) a také naší vlastní aplikaci regulativů z tohoto návrhu v Praze 15.

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy

Pokusili jsme se z nich filtrovat to obecně podstatné pro naší oblast:

 1.    Praha by měla zůstat jak regionálním, tak i evropsky významným centrem. To je asi očekávatelný předpoklad, se kterým snad nejde ani polemizovat.

 2.    Demografický vývoj do roku 2020 předpokládá jen mírné zvýšení obyvatelstva na 1,3 mil. (pozn.: cca o 50tis.) s neurčitou prognózou jejich dalšího růstu.
         Našeho blízkého okolí se týká zejména rozvojové území R1 – tzv. Východní město.

   3.  Urbanistická koncepce popisuje pohled na rozvoj. Některá její pravidla představujeme zde:

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE hl. m. Prahy
 • rovnoměrný rozvoj od centra až po vnější prstenec
 • respekt k památkové ochraně nejen pražského centra
 • při rozvoji „kompaktního města“ respektovat rozdílné urbanistické a stavební hodnoty jednotlivých částí
 • ve vnějším pásmu města respektovat původní venkovský charakter s tradičním obrazem sídel v krajině včetně krajinných a stavebních dominant
 • snížit funkční a dopravní zátěž stávajícího městského centra
 • vytvořit podmínky pro polycentrický rozvoj města
 • vytvořit podmínky pro transformaci nevyužívaných a nevhodně využívaných území – „brownfields“,..apod.
 • podporovat regeneraci obytných a obslužných území
 • ve vnějším pásmu umožnit rozvoj jednotlivých, původně samostatných obcí bez jejich vzájemného srůstání při zachování kvality mezilehlé příměstské krajiny
 • rozšířit stávající vymezení kompaktního města o nové rozvojové oblasti pro městskou zástavbu rozličného charakteru a různé hustoty, zajistit nabídku území pro rozvoj aktivit příznivě působících na růst konkurence-schopnosti města
 • nenavrhovat nová velkokapacitní obchodněspolečenská centra plošného charakteru, nepřipouštět rozsáhlé přestavby stávající zástavby do podoby těchto center
 • nesituovat zařízení a areály s hromadnou návštěvností (např. sportovní) do centrální oblasti města
 • ….. a další 

celé ke stažení najdete ZDE

 • zur mini

Pozn red: aktuálně probíhá zatím neveřejné projednávání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy ohledně dopravní infrastruktury, kterou se, také do území Prahy 15, zařazuje trasa vysokorychlostní železnice  - info najdete ZDE
ZUR v1 minivýřez výkresu uspořádání ZÚR
Právě v oblasti Praha 15 bude třeba vyjasnit některé protichůdnosti urbanistické koncepce (např. kompaktní město vs. respekt k původnímu venkovskému charakteru, vytvoření podmínek pro polycentrický rozvoj města).
A také podobu rozvojového území R1.

I přesto nám platné Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy přijdou daleko srozumitelnější základ rozvoje, než návrh nového metropolitního plánu.  

Připravovaný územní (metropolitní) plán Prahy

Obecně je územní plán jedním z nejpodstatnějších dokumentů metropole. V Praze se v posledních šesti letech o jeho podobě vášnivě diskutuje ideologicky, v pozadí mezitím proběhly a probíhají stovky změn toho stávajícího, platného územního plánu z roku 1999. Pořizovatel ( hlavní město Praha ) se, ústy primátorů a primátorek a dalších radních, předhánějí v prohlášeních, jak je rychlé dokončení územního plánu důležité.
V pozadí ale probíhají souboje personální, které ve svém důsledku schválení tohoto dokumentu jen oddalují. 

Dnešní pražská politická reprezentace tak jako tak už u pomyslého stříhání pásky dokončení nového územního plánu ale nebude.

Ten se tvoří od roku 2011. Pro zkrácení jsme ho nazvali "Empéčko". Navazuje na sice připravený, ale před jeho schválením zrušený Koncept 09 územního plánu, který měl nahradit ten platný už v roce 2010. 
Praha na jejich pořízení vydala už skoro 2 miliardy Kč.

Empéčko
je oproti dřívějšímu Konceptu 09 ještě komplikovanějším plánem. Prahu člení na území a podúzemí, ve kterých je v základu popsána jejich věcná regulace (funkce území, podlažnost, zastavitelnost, plochy zeleně, městské priority a další omezení). Pro laika složité. My se nyní pokoušíme předvést ho ve stravitelné podobě. Předkládáme jeho podobu v Praze 15 ve vlastní přehlednější aplikaci ZDE
 

Jak bude Praha podle návrhu Empéčka v budoucnu vypadat? V tom je právě ten základní rozpor. Je jeho cílem jen dodržet ustanovení stavebního zákona a nějaký územní plán do roku 2021 přijmout? Nebo v rámci jeho projednávání budou diskutovány i skutečné vize vývoje pražské aglomerace? Zatím podle nás vypadá jalově - bez vize. Jeho podoba se jistě ještě změní, zbývá minimálně 5 let na další stovky změn toho stávajícího, o které se konečná podoba Empéčka ještě pozmění. Snad nejen o ně.

Empéčko zatím vizi rozvoje Prahy nepřináší. Je vlastně popisem stávajícího stavu, ve stabilizovaných lokalitách se však "utahují šrouby" jeho vnitřní regulace. Zůstává v dogmatu centristického pojetí města i přesto, že Praha je velkoměstem jen díky desítkám původních městeček a obcí s vlastní historií, ale narušeným urbanistickým vývojem. Některé z nich už sídlištní výstavbou v minulém století téměř ztratily svou tvář. Návrh Empéčka v Praze 15 znovu nepředpokládá ani žádná nová náměstí (o tom píšeme také ZDE). Nijak nevybočuje z představy monocentrického hlavního města bez skutečného zájmu o rozvoj pražského prstence.

Postupně Vás budeme seznamovat s výkladem některých detailů tohoto plánu (výšková regulace, regulativy lokalit a ploch, .... ). 
V nich se totiž skrývají hrozby pro téměř všechny vlastníky nemovitostí v Praze 15.

Posledních 6 let a dalších 5 let, kdy se ještě bude Empéčko projednávat, je podle nás ztraceným obdobím. Obdobím bez vizí plným dalších pokusů o regulace shora.

Až zcela pod úroveň územního plánování se nám zdá, jak si Praha jako pořizovatel, ale i jako vlastník pozemků, "přihrává" své pozemky do zastavitelných ploch a naopak zabraňuje využití soukromým vlastníkům pozemků. O tom píšeme níže.

Rozhodli jsme se zahájit diskusi alespoň o území, ve kterém žijeme. Praha 15 totiž má zákonné právo o svém rozvoji sama rozhodnout, a to i souběžně s projednáváním Empéčka.

Zadání Empéčka, schválené ZHMP dne 19.9.2013, najdete ZDE .Připomínky MČ Praha 15 k zadání Empéčka z roku 2013 najdete ZDE. 

Návrh nového územního (metropolitního) plánu v Praze 15 - VÝKRESY

 
HLAVNÍ VÝKRES - výřez LEGENDA - ČLENĚNÍ A STRUKTURA

 
HLAVNI MINI
LEG1 MINI
LEGENDA - INFRASTRUKTURA
LEG2 MINI
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ  DOPRAVA  PRAŽSKÉ PRIORITY  ZELEŇ
mp ZAKLAD MINI
MINI MP doprava
  MINI MP prior
MINI MP zelen
TEXTOVÁ ČÁST
ÚVOD A KONCEPCE REGULATIVY LOKALITY REGULATIVY PLOCHY KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VEŘEJNÁ VYBAVENOST A VEŘEJNÝ ZÁJEM

zdroj: web HMP a IPR

Těchto pět mapových výřezů a textová část návrhu obsahují základ představy o novém územním plánu v Praze 15. K tomu ovšem přísluší i celý soubor dokumentů pro konkrétní území, v některých z území i pro konkrétní lokalitu. Vyznat se v nich znamená vyvinout značné úsilí.

Redakce iZÍTRA.info proto připravila pro větší přehled mapovou aplikaci ZDE.

mapa mini 
ZÁKLADNÍ REGULATIVY ÚZEMÍ

V aplikaci u každého území v Praze 15 najdete ikonubanner rpod kterou jsou popsány základní regulativy území
z textové části návrhu nového územního (metropolitního) plánu.

 

TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ


Uvnitř území jsou dále odlišně regulovány menší lokality - "transformační území". Jejich regulativy jsou odlišné
a zobrazíte je kliknutím na
 ikonu banner rcu příslušného transformačního území.

Redakce iZÍTRA.info

Rozvoj 1

ODVRÁCENÁ STRANA NÁVRHU METROPOLITNÍHO PLÁNU – PRAHA PŘEDEVŠÍM SOBĚ !!
článek k tématu
MINI ZAST PLOCHY

 

další články najdete také v tématické rubrice

BANNER mp

ban kalendar

DNES JE úterý 22.1.2019

Svátek má Slavomír, zítra Zdeněk

Nejbližší místní události