INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
DB foto
Probíhá mohutná kampaň města k programu rozvoje dostupného bydlení (DB), obrany občanů před zlými developery a vlastníky bytů, kteří prý šroubují nájmy do závratných výšin.
Po zastavení přípravy zákona o sociálním bydlení v parlamentu se pražská levicová koalice zřejmě rozhodla přijít s vlastním modelem.
V jeho rámci již schválila vypracování dokumentace pro výstavbu prvních dvanácti (z desítek plánovaných) bytových domů města. Do programu již přesunula i pár miliard korun.
Prozkoumali jsme detaily programu. Bude nejen investičně, ale také provozně velmi nákladným experimentem.
I nebezpečím pro "běžné" městské nájemníky. 
Podle toho, jak jsou v programu nastavena kritéria podmínek pronájmu bytů, považujeme také plány na rozsáhlou výstavbu nových městských bytů, snad s výjimkou bydlení pro seniory, za zcela předčasné.
Proč?
 
Rozsah městských bytů fondu DB je definován v preambuli jeho Statutu z roku 2016. Prioritní skupiny občanů, pro které je fond určen, popisuje jiný dokument, a to Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ (PRAVIDLA) z loňského prosince.
Statut také odkazuje na schválená pravidla pronájmu bytů jednotlivých městských částí
(důvod uvedení ve Statutu fondu nám zatím uniká).

Mezi nemovitosti, které splňují podmínku fondu DB, patří městské byty nesvěřené městským částem. A to ty, které byly vybudovány nebo jsou provozovány s využitím veřejných prostředků a ve kterých je zároveň nájemné „regulované“ na nižší než tržní úrovni (citace z preambule Statutu)

Tyto dvě podmínky Statutu fondu DB splňuje drtivá většina městských bytů.

Co je napsáno v nových PRAVIDLECH?

O pronájmu bytu rozhoduje rada HMP.
Pronájem bytu, ani jeho prodloužení, není nárokové i při splnění všech podmínek.
Prodlužování dříve uzavřených smluv již bude probíhat podle těchto nových PRAVIDEL.

Prioritní skupiny osob:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v sociální tísni
 • vybrané profese

s tím, že způsob podpory je specifický pro každou skupinu – viz celý dokument nových PRAVIDEL - zde

U každé prioritní skupiny najdete kritéria, která stojí za povšimnutí.

 • ostatní nájemci (oddíl VII.) musí, pro prodloužení nájemní smlouvy o 2 roky, splnit všechny tyto podmínky:
 1. nájemce, ani žádný z příslušníků jeho domácnosti, není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu s výjimkou případů, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užíval
 2. nájemce, ani žádný z příslušníků jeho domácnosti, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, kterou si zakoupil/i, s výjimkou případů, kdy náklady na pořízení takové nemovitosti jsou výrazně nižší, než náklady na pořízení nemovitosti určené k bydlení
 3. nájemce byt HMP řádně užívá a plní povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů a z ujednání obsažených v nájemní smlouvě
 4. nájemce, na vyžádání OBF MHMP, dodá doklad o výši měsíčních finančních příjmů všech členů domácnosti za posledních 12 kalendářních měsíců, u OSVČ poslední podané Přiznání k dani z příjmu
 5. nájemce dodá prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů
 6. nebylo zjištěno, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje

   Nájemné bude stanoveno ve výši schválené Radou HMP pro užívaný byt.

Kritérium č. 4 stojí zvláště za povšimnutí. Hlavně v té souvislosti, že o uzavření nájemní smlouvy rozhoduje rada města a na prodloužení nájemní smlouvy nemá nájemce nárok, ani při splnění všech podmínek. Kde se nalézá hranice příliš vydělávajícího nájemce, bude tedy pouze na úvaze radních?
A tak se nájemce každé dva roky, pár měsíců před koncem nájmu, dozví, zda jeho plat "prošel". A ani jinak nezlobil, a může tedy, díky hodným radním, bydlet dál.

Zkrátka, podmínky pro prodloužení nájemní smlouvy u ostatních nájemců bytů se těmito novými PRAVIDLY mění také.

Bude-li město chtít jím schválená kritéria skutečně seriózně ověřovat (jak u všech prioritních skupin, tak i ostatních nájemců), vyvolá tím potřebu nárůstu administrativy a dílem i detektivní práci. Téměř u všech skupin se např. objevuje vstupní kritérium: "žadatel se ocitl v tíživé bytové a sociální situaci, kterou nezavinil svým jednáním (např. tím, že prodal/daroval byt v osobním vlastnictví; převedl byt v družstevním vlastnictví na jinou osobu; uvolnil byt za odstupné apod.)". Ověřit, zda žadatel dříve převedl či nepřevedl družstevní podíl na jinou osobu nebo uvolnil nebo neuvolnil byt za odstupné je práce pro detektiva v terénu a ne pro úředníka z kanceláře. 

Program DB do sebe pohltil téměř všechny městské byty a efekty nových pravidel pronájmu bytů nelze zcela předvídat

Až výsledek (po roce či dvou), podle výkladu PODMÍNEK pro prodlužování smluv, u ostatních nájemců teprve ukáže, kolik jich stávající byty opustí.
A kolik žadatelů z prioritních skupin bude kritéria podmínek pro pronájem bytu schopno splnit?
 
Pokud by se uvolnilo více bytů, než bude žadatelů z prioritních skupin, pro koho by se pak, nyní připravované nové bytové domy, vůbec stavěly? 
Pro ty nové pracovníky, kteří budou u žadatelů zkoumat složitá kritéria tohoto programu?

A kam půjdou ostatní nájemci, kterým nebude prodloužen nájem?
Půjdou na městskou část, ve které dosud bydleli v městském bytě? Nebo do dražšího soukromého bydlení? Nebo se z Prahy odstěhují?

Nájemné v bytech prioritních skupin je méně než poloviční, co u ostatních nájemců. Větší administrativa a nižší výnosy města z pronájmů tak přinesou tlak i na jeho rozpočet, sekundárně na rozpočty městských částí.

Také není jasné, zda město bude naléhat na městské části, aby, před čerpáním prostředků na výstavbu domů z tohoto programu, sjednotily svá pravidla s těmi městskými?

Například městská část Praha 15 schválila, mnohem liberálnější, zásady pro pomoc občanům v bytové nouzi již v roce 2013. Zásady tehdy byly, před jejich schválením, měsíce konzultovány se správci objektů, referenty a sociálními pracovníky. Jejich aplikace žádný tlak na výstavbu nových bytů nevyvolala. A také nebylo nutné přjímat další pracovníky pro jejich administrativu.

Bude tento předvolební trik s dostupným bydlením drahou slepou uličkou?  Nebo jen nepovedenou akcí kulový blesk? 

Věc budeme dále sledovat.

Michal Frauenterka a Redakce iZÍTRA.info

související článek:

MÍSTA PRO BYTOVÉ DOMY Z FONDU DOSTUPNÉHO BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

 

Hlavní město Praha  MARAŤÁK 
pozemek parc. č. 1186 – k. ú. Hostivař 
 db MAR
   
MČ Praha 15   ROH UL. PRAŽSKÁ A U ŠTĚPU
pozemky parc. č. 504/2 a 504/14, k. ú. Hostivař 
DB PRA 
   
MČ Praha 15  NA PLÍSKAVĚ 
pozemek parc. č. 266/1, k. ú. Hostivař 
vydáno stavební povolení na dům seniorského bydlení
19 DUM SENIORU

 Další lokality pro bytové domy v sousedství: Záběhlice - parc.č. 3047/53 a 3047/55, Chodov - parc.č. 2662/2, 2662/21, 2662/18, 2662/19

zdroj dat: web HMP a MČ Praha 15
fota: redakce


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst metropolitni plan ban tst prazske hospodareni

reklama kacaba